فرازآب » دانش فني

دانش فني

دانش فني و انطباق و توسعه آن با دانش روز يکي از عوامل محدود کننده توسعه مي‏باشد و بايد در برنامه استراتژيک شرکت در ميان مدت و کوتاه مدت مورد توجه قرار گيرد.

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)