فرازآب » محدوديت منابع بالقوه و امکانات بالفعل

محدوديت منابع بالقوه و امکانات بالفعل

محدوديت منابع بالقوه و امکانات بالفعل که مي‏توانند در توسعه شرکت نقش تعيين کننده‏اي داشته باشند بشرح زير مي‏باشند.
- منابع مالي (نقدينگي)
- دفتر کار (فضاي کار با وسعت مناسب)
- رتبه شرکت
- نيروهاي تخصصي
- تجهيزات و امکانات جانبي

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)