فرازآب » نياز مشتريان (آتي: فرصتهاي بلندمدت)

نياز مشتريان (آتي: فرصتهاي بلندمدت)

تواناييهاي فعلي براي فرصتهاي بلندمدت براساس تخصص‏هاي فعلي مشاور نشان مي‏دهد که با توجه به حجم پروژه‏هاي در حال مطالعه و اجرا در درازمدت تقاضا براي عقد قراردادهاي مطالعاتي در زمينه‏هاي فعلي در منطقه با کاهش روبرو خواهد شد لذا مشاور بايد نياز مشتريان جديد يکي از آيتم‏هاي توسعه در آينده خواهد بود و علاوه بر آن با توجه به گرايش اجراي پروژه‏ از طرف مشتريان فعلي و آينده بصورت EPC و توسعه روزافزون اين تفکر توجه به آن نيز بعنوان يکي از راهکارهاي توسعه شرکت مورد نظر مديران و سهامداران مي‏باشد.

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)