فرازآب » نياز مشتريان (فصلي، فرصتهاي ميان مدت و کوتاه مدت)

نياز مشتريان (فصلي، فرصتهاي ميان مدت و کوتاه مدت)

مشتريان ما در حال کوتاه مدت و ميان مدت به شرح زير مي‏باشند.
- سازمان‏ها، شرکتها و ادارت دولتي
با توجه به زمينه‏هاي تخصصي شرکت مشتريان عمده حدود 60 درصد سازمانها و شرکتها و ادارات دولتي مي‏باشند که به شرح زير دسته‏بندي مي‏گردند.
- سازمان‏ها، شرکتهاي آب منطقه‏اي و فاضلاب شهرها.
- شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي.
- سازمان‏هاي مسکن و شهرسازي و شهرداريها.
- سازمان‏ جهاد کشاورزي.
که از اين ميان سازمانها و شرکتهاي آب منطقه‏اي بالاترين درصد از مشتريان شرکت مي‏باشند و شرکتهاي آب و فاضلاب شهرها در درجه دوم اهميت قرار دارند. در کوتاه مدت و ميان مدت نياز مشتريان ايجاب مي‏نمايد که مشاور ارايه خدمات مهندسي پروژه‏هاي کوچک را نيز در کنار پروژه بزرگ مورد توجه قرار دهد و مهندسين مشاور فرازآب در کوتاه مدت و ميان مدت در برنامه استراتژيک خود در راستاي شناساندن مشاور و رقابت سازنده با رقباي خود خصوصاً مشاورين مرکز همکاري همه جانبه را با کارفرمايان خود مورد توجه قرار داده و همانند 14 سال گذشته در آينده نيز سياست فوق ادامه خواهد يافت و هميشه شعار مشتري مداري را ملاک سياست گذاري خود قرار خواهد داد. پيش‏بيني مي‏شود تغييرات چنداني در کوتاه‏مدت و ميان‏مدت نيز ترکيب کارفرمايان يا بعبارت ديگر مشتريان حاصل نخواهد شد. نياز مشتريان در کوتاه‏مدت و ميان‏مدت بشرح زير مي‏باشد که اين مشاور سعي در برآورد آن دارد.
- برآورد نمودن نيازهاي فني پروژه و نهايتاً اهداف آن.
- بالا بردن کيفيت پروژه‏ها از مراحل طراحي تا اجرا و بهره‏برداري
- توجه به مسائل بهره‏برداري و بالابردن کيفيت بهره‏برداري.
- مطالعه و اجراي پروژه‏هاي در زمان‏ها پيش‏بيني شده.
- تقليل هزينه‏ها جهت توجيه‏پذيري بالاي پروژه‏ها.
- توجه به نيازهاي زيست محيطي و اجتماعي در پروژه‏ها.

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)