فرازآب » توانايي کارکنان

توانايي کارکنان

اگر به جرئت بتوانيم بگوئيم که سرمايه اصلي هر مجموعه توانايي کارکنان آن سازمان مي‏باشد در شرکتهاي مهندسي که انتظارات سخت افزاري از آن کمتر از انتظارات نرم افزاري مي‏باشد اين موضوع بلامنازع و قطعي است. بنابراين استفاده از نيروهاي فوق و خبره صرف‏نظر از هزينه‏هاي کوتاه مدت آن کاملاً توجيه پذير مي‏باشد. ارتقاء سطح کار آمدي و قابليت‏هاي نيروي انساني چه در بخش‏هاي ثابت سازمان و چه در بخش‏هاي متغير و پروژه‏اي مي‏بايستي در سرلوحه امور قرار گيرد و در اين راستا شرکت مي‏بايستي ضمن دعوت و به کارگيري نيروهاي مجرب و کارکشته و همراه نمودن نيروهاي جوان و فعال در کنار آنان از تمامي امکانات موجود و دسترسي براي آموزش حسن خدمت و ارتقاء دانش فني، مهارت هاي خاص و ساير قابليت‏هاي نروي انساني بهره گيرد.
نبايد فراموش کنيم که بزرگترين فرصت اين شرکت توانايي و قابليت‏هاي نيروي انساني آن مي‏باشد و اتفاقاً اين تنها فرصتي است که تحقق آن تماماً با اراده مديريت شرکت امکان‏پذير مي‏باشد. از طرفي توانايي و قابليت نيروي انساني از دو بعد خارجي و داخلي نسبت به سازمان قابل ارزيابي مي‏باشد. از بعد خارجي اين توانايي در شکل بالفعل آن مهمترين وجه تشخيص مجموعه و سازمان بوده و مي‏بايستي در برنامه‏هاي تبليغاتي شرکت بعنوان محور استراتژي قرار گيرد. حجم سرمايه، امکانات سخت افزاري و ساير امکانات مشابه هر يک به نوبه خود مهم است ليکن از ديد يک ناظر خارج از سازمان مهمترين داشته يک شرکت خدمات مهندسي توانايي و قابليت نيروي انساني متخصص آن مي‏باشد. در بعد داخل سازمان توانايي کارکنان در دو سطح بالقوه و بالفعل در نوسان مي‏باشد طبيعي است سطح توانايي بالفعل همواره پائين‏تر از سطح توانايي بالقوه مي‏باشد و يکي از رسالت‏ها و وظايف مديريت نزديک کردن اين دو سطح مي‏باشد براي نزديک کردن سطح توانايي بالفعل و بالقوه تعريف انگيزه‏هاي صحيح و اصولي الزامي است در غير اين صورت برايند و مجموع توانايي‏هاي بالقوه کارکنان چه از نظر سوابق و تجربيات و چه از نظر دانش فني و تحصيلات به تنهايي نمي‏تواند متضمن حرکتهاي قوي براي شرکت باشد. شرکتهاي توليدي و خدمات مهندسي از ديدگاه زمينه انگيزش نيروي انساني داراي يک تفاوت اساسي مي‏باشند. در شرکتهاي توليدي به لحاظ ثبات نسبي شغل و مسئوليت هر يک از اعضاء سازمان، نيازمندي مجموعه به ابتکار عمل پرسنل کمتر از شرکتهاي خدمات مهندسي است شرکتهاي خدمات مهندسي به دليل تنوع و تغيير فعاليتها ابتکار بيشتري را از پرسنل طلب مي‏نمايد و بهمين علت است که در شرکتهاي خدمات مهندسي به دليل اينکه کيفيت عملکرد و با دقت کمتري قابل تعريف مي‏باشد دامنه فاصله سطح توان بالفعل و بالقوه در مقايسه با شرکتهاي توليدي وسيعتر مي‏باشد در نتيجه مدلها و الگوهاي انگيزشي که در واحدهاي توليدي مطرح مي‏باشند از قبيل فرمولهاي پاداش بهره‏وري و غيره پاسخگوي نياز شرکتهاي خدمات مهندسي نبوده و بنابراين سيستم بهره‏وري يا بهره‏مندي کارکنان از سود فعاليت‏هاي شرکت مي‏بايستي با مکانيزم‏هاي قابل انعطاف و کارا براي رسيدن به حداکثر کارائي مجموعه تعريف گردد. کارکنان مهندسين مشاور فرازآب بلحاظ نوع خدمات از هر رده‏اي از توانايي قابل توجهي برخوردار مي‏باشند و مديريت شرکت نيز جهت بالا بردن راندمان کمي و کيفي کاري کارکنان از روش‏هاي قابل انعطاف مختلف استفاده مي‏نمايد.

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)