فرازآب » رئوس و چکيده طرح استراتژي ميان مدت (1385 - 1388)

رئوس و چکيده طرح استراتژي ميان مدت (1385 - 1388)

- برنامه‏ريزي در مورد تامين منابع مالي مناسب (نقدينگي)
- تکميل دفتر در حال احداث و نقل مکان به آن تا پايان سال 1385
- اخذ رتبه‏بندي در زمينه کارهاي آبي، معماري، ژئوتکنيک، مطالعات اجتماعي و مهندسي رودخانه تا پايان سال 1385
- تکميل نيروهاي متخصص فني مورد لزوم
- تمرکز بر روي مشتريان شمال غرب کشور
- تمرکز بر روي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج کشور (کشورهاي هدف: جمهوري آذربايجان، کردستان عراق و افغانستان)
- استفاده از نيروي متخصص و خبره در سازماندهي نيروي انساني
- همراه نمودن نيروهاي جوان و فعال در کنار نيروهاي خبره به منظور استمرار حرکت
- آموزش مداوم حين خدمت به منظور ارتقاء کارايي نيروي انساني
- اخذ گواهينامه ISO 9001 و ساير گواهينامه‏هاي مربوط به کيفيت و آموزش پرسنل در اين راستا تا پايان سه ماهه اول سال 1386
- طراحي و اجراي مکانيزم انگيزشي مناسب به منظور تحصيل حداکثر کارايي شرکت
- تعريف سازمان نيروي انساني با هدف قابليت انجام خدمات به صورت E.P.C و Turnkey
- خريد خودرو تجهيزات لازم متناسب با توسعه

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)