فرازآب » المانهاي موثر در تدوين استراتژي

المانهاي موثر در تدوين استراتژي

همانگونه که در تعريف فوق‏الذکر قيد شده است محور اصلي طرح استراتژي شناسائي فرصتهاست، براي شناسائي فرصتها در چهارچوب تعاريف شغلي سازمان لازم است المانهاي موثر و ايجاد کننده اين فرصت‏ها مورد شناسائي و ارزيابي قرار گيرد. اين المانها به عنوان مهم‏ترين موضوعات ايجاد کننده فرصت به شرح زير مي‏باشند.
- مزيتهاي نسبي شرکت و يا امتيازات ويژه
- توانائي کارکنان
- خصلت و گرايش سهامداران
- نياز مشتريان (فعلي: فرصتهاي ميان مدت و کوتاه مدت)
- نياز مشتريان (آتي: فرصتهاي بلندمدت)
- مزيت‏هاي نسبي رقبا

 

 

بازگشت به اهداف و ماموریت ها


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)