فرازآب » اهداف و ماموریت ها

اهداف و ماموریت ها

مقدمه: تعريف استراتژي

طبيعت بشري ما را بر آن مي‏دارد که غالباً از يک تعريف براي هر مفهوم اصرار ورزيم ولي اگر وانمود کنيم که مفاهيمي همچون استراتژي را مي‏توان آن قدر کوچک کرد که در قالب يک تعريف جاي گيرند، شايد تجاهل مي‏کنيم. اين واژه در واقع به گونه‏هاي مختلف به کار مي‏رود، يعني به طور ضمني تعاريف مختلفي را بر آن مي‏پذيريم. هر چند رسماً يک تعريف را ذکر مي‏کنيم. (نقل از کتاب نوع مديريت استراتژيک ترجمه محمد صايتي صفحه 32) به واقع يک دليل اختلاف تعاريف استراتژي به نوع شغل و اهداف سازمان بستگي دارد. بر اين اساس براي يک شرکت خدمات مشاوره با هدف ايجاد درآمد پايدار تعريف کارآمد استراتژي مي‏تواند بشرح زير باشد.
در استراتژي يعني شناخت صحيح فرصت‏ها و تمرکز منابع و تبليغات بر روي آن، فرصت‏ها براساس طول زمان ماندگاري به سه دسته کوتاه‏مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم مي‏گردند با توجه به پايداري درآمد در شرکت در اهداف کلان طبيعتاً فرصتهاي ميان مدت و بلندمدت مورد توجه بيشتر خواهد بود.

فهرست :

المانهاي موثر در تدوين استراتژي

مزيت‏هاي نسبي شرکت و يا امتيازات ويژه

توانايي کارکنان

خصلت و گرايش سهامداران

نياز مشتريان (فصلي، فرصتهاي ميان مدت و کوتاه مدت)

نياز مشتريان (آتي: فرصتهاي بلندمدت)

مزيت‏هاي نسبي رقبا

محدوديت منابع بالقوه و امکانات بالفعل

دانش فني

رئوس و چکيده طرح استراتژي ميان مدت (1385 - 1388)

رئوس و چکيده طرح استراتژي در دراز مدت (1388 به بعد)


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)