فرازآب » سهامداران

سهامداران

 

رديف

سمت

نام و نام خانوادگي

مدرک و رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرک تحصيلي

تاريخ ورود به شرکت

1

مدير عامل

ابراهيم صومي

فوق ليسانس مهندسي مکانيک

1355

71

2

رئيس هيئت مديره

سيف اله شفيعي

مهندسي مکانيک

1358

71

3

نائب رئيس هيئت مديره

صابر تقوي

فوق ليسانس مهندسي کشاورزي ـ آبياري

1379

71

4

سهامدار

خسرو بيرقي

مهندسي آبياري و آباداني

1358

71

5

سهامدار

محمدعلي بيدمال

فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان

1359

71

6

سهامدار

حسين پويا

فوق ليسانس مهندسي آب

1357

71

7

سهامدار

اکبر کنعاني نوتاش

فوق ليسانس مهندسي آبشناسي

1354

71

8

سهامدار

نادر جهانگير

فوق ليسانس زمين شناسي مهندسی

1368

71

9

سهامدار

يوسف حسن زاده

دکترا مکانيک سيالات

1357

71

10

سهامدار

انوشيروان سليمي

فوق ليساني مهندسي راه و ساختمان

1350

71


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)