فرازآب » احداث سد بلوك وتاسيسات جانبي

احداث سد بلوك وتاسيسات جانبي

• مشخصات کلي پروژه
حجم آب قابل استحصال از اين سد با احتمال 75 درصد حدود 1/58 ميليون متر مكعب خواهد بود كه اجراي اين سد حدود 216 هكتار از اراضي پاياب را بصورت تحت فشار زير پوشش قرار خواهد داد. و آب مورد نياز روستاهاي بلوک، کهاب و سيف آباد را تامين خواهد نمود.
• مشخصات عمومي پروژه
کارفرما: شرکت سهامي آب استان زنجان
پيمانکار: ابتکار بهسازان
محل اجراي پروژه: زنجان
زمان شروع پروژه: 1385
وضعيت پروژه: در حال اجرا
زمان خاتمه پروژه: 1387
مدت زمان اجرا: 24 ماه
درصد پيشرفت پروژه نسبت به برنامه پيش بيني شده: 72/7 %
اجزاي مهم طرح:
1- بدنه سد
- نوع سد: خاكي باهسته رسي
- ارتفاع سد از بستر رودخانه: 21 متر
- طول تاج: 350 متر
- عرض تاج سد: 7 متر
- حجم خاكريزي : 300هزارمترمكعب
2- سرريز
- نوع سرريز:  سرريز اوجي آزاد
- طول سرريز: 260 متر
3- سيستم انحراف آب
- لوله فولادي بقطر 600 ميليمتر و ظرفيت تخليه 0/9 مترمكعب در ثانيه
4- مشخصات فرازبند
- طول تاج: 274   متر
- ارتفاع بند: 14/5 متر
- سيستم آبگيري: يك دريچه به ابعاد cm 220 * 220 در تراز 1411 متر
- طول حوضچه سيستم آبگير: 5 متر
- عرض حوضچه سيستم آبگير: 4 متر
- عمق حوضچه سيستم آبگير: 3 متر
5- هيدرولوژي
- سطح حوزه آبريز: km2 2/84
- آورد سالانه رودخانه : MCM  6/3
- آورد رودخانه با احتمال 75% : MCM 79/1
- پيك سيلاب با دوره برگشت 50 ساله: 7/40 مترمكعب در ثانيه
- پيك سيلاب با دوره برگشت 100 ساله: 9/47 مترمكعب در ثانيه
- پيك سيلاب با دوره برگشت10000 ساله: 9/149 مترمكعب در ثانيه

 

بازگشت به پروژه هاي تحت نظارت مشاور دفترمرکزي


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)