نظرسنجی از مشتریان
 
ضمن سپاس از نقطه نظرات شما، لطفا در پاسخگویی به موارد زیر از امتیاز دهی بین اعداد 10 تا 100 استفاده نمائید. چنانچه یکی از موارد پیش فرض عنوان شده در شرح نیازمندی های مشتری در مورد شما موضوعیت ندارد امتیاز صفر قرار دهید و در صورت وجود پارامترهایه دیگری، از قسمت سایر نظرات مشتری استفاده نمائید.
 
 
 موضوع قرارداد *  
 شماره قرارداد *  
 عملکرد *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 انجام به موقع تعهدات *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 کیفیت کار *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 اقدامات پس از اتمام کار *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 برخورد کارکنان شرکت *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 بالا بودن سطح استاندارد *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 دسترسی به مسئولین شرکت یا پروژه *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 پاسخگوئی در مورد نظرات مشتری *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 حضور به موقع مدیران و کارشناسان در محل پروژه *
امتیاز به صورت عددی بین 1 تا 100 داده شود.
 
 سایر نظرات مشتری *
 
 مشخصات تکمیل کننده فرم *
 
 امضاء الکترونیکی *
لطفا امضاء اسکن شده خود را در این قسمت اپلود فرمائید.
 
 تصوير امنيتي
تصوير امنيتي
ريست كد
 كد امنيتي *
 
 
 

 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)