فرازآب » خط مشی کیفی

خط مشی کیفی

مهندسين مشاور فرازآب خواستار حضور بلندمدت در بازار خدمات مهندسي بوده و در ارائه خدمات خود متعهد به تامين رضايت مشتري و رعايت دقيق اصول و چارچوب‌هاي توافق شده در زمينه كيفيت، هزينه و زمان مي‌باشد و در راستاي تحقق اين امر تمامي مديران و كاركنان خود را ملزم به رعايت اصول زير مي‌داند:


1. افزايش رضايت مشتريان و ساير ذينفعان از طريق:

• ارائه به‌ موقع خدمات مهندسي مورد تعهد

• سرعت عمل در پاسخگوئي به نيازهاي مشتريان

2. بهبود مداوم سيستم مديريت كيفي از طريق:

• پايش و اندازه‌گيري فرآيندها و افزايش اثربخشي آنها

• تعيين و هدايت پروژه‌هاي بهبود

3. ارتقاء سطح كيفي محصولات

4. افزايش سطح رضايت كاركنان از طريق:

• افزايش توانمندي آنان از طريق آموزش

• مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌هاي سازماني

• تقويت روحيه تعهدگرائي، مسئوليت پذيري و جلب مشاركت آنان براي كارهاي تيمي


الگوي ما نظام مديريت كيفي مبتني بر الزامات استانداردISO 9001 بوده و استقرار سيستم مديريت كيفي را گامي براي افزايش اعتماد مشتريان بر انطباق فعاليتهاي شركت با الزامات اين استاندارد مي‌دانيم. 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)