فرازآب » هیئت مدیره

هیئت مدیره

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سمت

نوع و فعاليت کاري

نام محل

1

ابراهيم صومي

1363

1371

مدير عامل

آب و فاضلاب

شرکت مهندسين مشاور آشناب

1371

ادامه دارد

مدير عامل

رسته کارهاي آبي و ژئوتکنيک

شرکت مهندسين مشاور فرازآب

2

سيف اله شفيعي

1359

1360

کارشناس

مهندس مکانيک

راه و ترابري تبريز

1360

1362

مشاور عمران زمين و توسعه

1363

1364

مشاور مهاب قدس

1364

1367

مشاور دزآب

1367

1369

مشاور راماب

1370

1372

مشاور آشناب

1374

ادامه دارد

مدير امور

نظارت

مشاور فرازآب

3

صابر تقوي

1369

1371

 

 

مشاور آشناب

1371

ادامه دارد

مدير امور

آبياري و زهکشي

مشاور فرازآب


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)