فرازآب » درباره فیدیک

درباره فیدیک

فیدیک ( International Federation Of Consulting Engineers – FIDIC )  که برگرفته از حروف اول "فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور" به زبان فرانسوی ( Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils- FIDIC )  است، در سال ۱۹۱۳ با مشارکت فرانسه و سویس و بلژیک تأسیس شد. در حال حاضر ۷۵ انجمن ملی کشورهای مختلف بخش خصوصی در فیدیک عضویت دارند که به عنوان یک نهاد حرفه ای غیردولتی و غیرانتفاعی ( NGO ) معرف صنعت مهندسی مشاور در سطح جهانی است و در راستای رسالت حرفه ای خود از منافع شرکت هایی که خدمات دانش محوری در زمینه سازندگی و محیط زیست ارائه می کنند، پشتیبانی می کند .
از هر کشور فقط یک انجمن می تواند، به عضو فیدیک درآید. شرکت هایی که در این انجمن های ملی عضویت دارند، به عنوان اعضا فیدیک تلقی شده و می توانند از مزایای آن از جمله قراردادن لگوی فیدیک در سربرگ های شرکت خود استفاده کنند .
فیدیک به وسیله هیأت مدیره ۹ نفره که همه ساله در مجمع عمومی سازمان های ملی مهندسان مشاور انتخاب می شوند، اداره می شود و رئیس هیأت مدیره آن به مدت ۲ سال انتخاب می شود
عمده فعالیت های فیدیک را موضوعات فرهنگی، آموزشی ( خدمات مدیریت شرکت های مهندسی)، تهیه قراردادها، آئین نامه های مربوط به خدمات مهندسی و همچنین توجه به مسائل و مسؤولیت اجتماعی نظیر شرافت حرفه ای، حفاظت از محیط زیست، مصرفه بهینه انرژی و ... که منتج به طراحی و توسعه پایدار می گردد، تشکیل می دهد .
فیدیک همچنین طی سال های اخیر جهت آموزش جوانان اعضای فیدیک و آشنایی آنان با مسؤولیت های اجتماعی جهانی شدن توسعه پایدار و هماهنگی و ارتقای سطح اطلاعات و ارتباطات فنی و حرفه ای، فعالیت های قابل توجهی را در سطح جهانی برنامه ریزی می کند .
در ایران نیز، جامعه مهندسان مشاور ایران، شاخه جوانان مدیریت حرفه ای، خدمات مهندسی را تشکیل داده است که با برقراری ارتباط با این برنامه های فیدیک، آموزش های حرفه ای را در این زمینه تشویق می کند .
انجمن مهندسین مشاور، یکی از دو ارگان پایه گذار جامعه مهندسان مشاور ایران، اولین انجمن حرفه ای از ایران بود که در سال ۱۳۵۲ به عضویت فیدیک درآمد. به دنبال این عضویت و در سال ۱۳۵۴ برای نخستین بار مجمع عمومی فیدیک در یک کشور غیراروپایی و در ایران برگزار شد. در سال ۱۳۷۴ با توجه به اینکه فعالیت های انجمن های مهندسین مشاور در جامعه متمرکز شده بود، جامعه مهندسان مشاور ایران جانشین این انجمن شد و رسماً تنها نماینده فیدیک در ایران شد .
جامعه مهندسان مشاور ایران ( Iranian Society of Consulting Engineers-IRSCE ) برای استفاده از نحوه انجام خدمات مشاوره فیدیک در کشورهای عضو تاکنون با تشکیل ۴ سمینار در آبان ماه ۱۳۷۶، تیر و بهمن ماه ۱۳۸۴ و اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ ضمن دعوت از شرکت های مهندسان مشاور در رشته های مختلف برای حضور در این سمینارها، توانسته است در کسب اطلاعات شیوه های خدمات مشاوره و ضوابط حاکم در قراردادهای مبادله شده بین مهندسان مشاور و کارفرمایان اقدام مؤثری به عمل آورد .
در هر ۴ سمینار یادشده با دعوت از کارشناسان فیدیک از کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا و ژاپن برای سخنرانی درباره تشریح ارائه خدمات مشاوره و انواع آن در کشورهای مختلف مبادرت ورزیده و در بخش پرسش و پاسخ هر سمینار توضیحات کافی برای سؤال های مطرح شده به عمل آوردند .
سمینارهای آموزشی فیدیک و عناوین سخنرانی های دعوت شدگان در همایش جامعه مهندسان مشاور ایران از این قرار است :


سمینار آموزشی ۱

سخنرانی مهندس ویلیام لوئیز از آمریکا

با عناوین:

  • سازماندهی و تشکیل خدمات حرفه مهندسی
  • انتخاب مهندس مشاور

سمینار آموزشی ۲

سخنرانی آقایان رابرت گریت و جان ریچی از کشور انگلیس

با عناوین:

  • Capacity building – Engineering Services
  • EPC- Design – Build
  • Capacity Building –for Iranian Consulting Engineers
  • نحوه اجرا و مشکلات طرح ها به صورت EPC و EP در ایران

سمینار آموزشی ۳

سخنرانی آقای جان بوید از کانادا

با عناوین:

  • Capacity building – Engineering Services
  • Sustainable Development

سمینار آموزشی ۴

سخنرانی آقای کونجی آگی ناگا از ژاپن

با عنوان:

  • Human Source Management & Sustainable Development

 

 

مرجع : www.irsce.org

 


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)