فرم استخدام
 
 
 
 نام *  
 نام خانوادگی *  
 نام پدر *  
 شماره شناسنامه *  
 سال تولد *  
 محل تولد *  
 وضعیت تاهل *  مجرد
  متاهل
 وضعیت نظام وضیفه 
 آدرس *
 
 تلفن *  
 رشته و مقطع تحصیلی اول *
رشته و مقطع تحصیلی و سال و محل اخذ و معدل بصورت کامل ذکر شود

 
 رشته و مقطع تحصیلی دوم
رشته و مقطع تحصیلی و سال و محل اخذ و معدل بصورت کامل ذکر شود

 
 رشته و مقطع تحصیلی سوم
رشته و مقطع تحصیلی و سال و محل اخذ و معدل بصورت کامل ذکر شود

 
 سابقه کاری اول
محل کار و سمت و مدت آن ذکر شود

 
 سابقه کاری دوم
محل کار و سمت و مدت آن ذکر شود

 
 سابقه کاری سوم
محل کار و سمت و مدت آن ذکر شود

 
 دوره آموزشی اول
عنوان دوره و موسسه آموزشی و مدت آن بطور کامل ذکر شود

 
 دوره آموزشی دوم
عنوان دوره و موسسه آموزشی و مدت آن بطور کامل ذکر شود

 
 زبان خارجی اول
میزان تسلط ذکر شود
 
 زبان خارجی دوم
میزان تسلط ذکر شود
 
 معرف اول
نام و آدرس و تلفن ذکر شود
 
 معرف دوم
نام و آدرس و تلفن ذکر شود
 
 معرف سوم
نام و آدرس و تلفن ذکر شود
 
 شغل مورد علاقه *  
 میزان حقوق درخواستی *  
 امور مربوطه 
 تصوير امنيتي
تصوير امنيتي
ريست كد
 كد امنيتي *
 
 
 

 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)