فرازآب » سد سازی

سد سازی

ردیف

پروژه

موقعیت

ارتفاع (M)

حجم مخزن (MCM )

مرحله مطالعاتی در اختیار شرکت

توضیحات

اول

دوم

سوم

1

سدشهید قنبری

آذربایجانغربی

22.1

25.3

*

*

*

در دست بهره برداری

2

سد لیکوان

اردبیل

25

5

*

*

*

در دست بهره برداری

3

سد بیگ باغلو

اردبیل

24

3.5

*

*

*

در دست بهره برداری

4

سد یالقوز آغاج

آذربایجانشرقی

20

1.9

 

*

*

در دست بهره برداری

5

سد فیله خاصه

زنجان

19

2.1

*

*

*

در دست بهره برداری

6

سد گلفرج

آذربایجانشرقی

23.5

9.6

*

*

*

آبگیری اولیه

7

سد جعیر میانه

آذربایجانشرقی

38

41

*

*

 

در دست مطالعات

8

سد سر دهات

زنجان

20

2.2

*

 

 

 

9

سد بلوک

زنجان

22

2.4

*

*

*

در دست اجرا

10

سد بفراجرد

اردبیل

30

6.5

*

*

*

در دست اجرا

11

سد آجرلو

آذربایجانغربی

72

75

*

 

 

دوم در دست اقدام

12

سد زاب

آذربایجانغربی

57

327

*

*

*

در دست اجرا

13

سد گردیان

آذربایجانشرقی

40

24

*

*

*

در دست اجرا

14

سد هرزندات

آذربایجانشرقی

58

80

*

 

 

در دست مطالعه

15

سد بیله سوار

اردبیل

30

35

*

 

 

در دست مطالعه

16

سد میمه

ایلام

65

72.8

-

*

*

به صورت EPCدر دست اجرا

17

سد شیخ بشارت

کردستان

48

19.90

*

*

 

در دست مطالعه

 

نمودار پرسنلی امور سد سازی

سمت شغلی

 


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)