فرازآب » آیین نامه اخلاقی

آیین نامه اخلاقی

 

فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور، تأثیر حیاتی خدمات حرفه مهندسی در دستیابی به توسعه پایدار جامعه و حفظ محیط زیست به رسمیت می شناسد.
اعضای حرفه مهندسی باید به طور پیوسته دانش و مهارت خود را بهبود بخشند، ولی برای دستیابی به بیشترین کارایی، اجتماع نیز باید ضمن احترام به حیثیت اعضای حرفه، به قضاوت ایشان اعتماد نموده و با حق الزحمه منصفانه آن را جبران نماید. برای جلب اعتماد اجتماع تمامی جوامع مهندسی متعهدانه باور دارند که اصول زیر در رفتار اعضای آنها بنیادین است.

 

 

  مهندسين مشاور بايستی:

مسئولیت در برابر اجتماع و حرفه

- مسئولیت حرفه در برابر جامعه را بپذیرد.
- در جستجوی راهکارهایی باشد که با اصول توسعه پایدار سازگار باشد.
- همواره حیثیت ودوام واعتبار حرفه را حراست کند.

شايستگی

- دانش و مهارت خود را در ترازی سازگار با گسترش فن­آوری، قوانین و مدیریت حفظ نموده ودرخدمات ارائه شده به کارفرما بکار برد.
- از ارائه خدماتی که شایستگی و صلاحیت انجام آن را ندارد، خودداری کند.

درستکاری

- همواره در جهت منافع قانونی کارفرما عمل نموده و خدمات حرفه­ای را به درستی و با وفاداری انجام دهد

بي طرفی

- بی طرفی را در ارائه مشاوره حرفه­ای، داوری و تصمیم­ها رعایت نماید.

انصاف با ديگران

- کارفرما را از احتمال بروز هرگونه تضاد منافع ناشی از اجرای کار آگاه نماید.
- از دریافت هر گونه پاداشی که استقلال داوری را مخدوش نماید خودداری ورزد.
- ایده گزینش براساس توانائی (شایسته سالاری) را ترویج نماید.
- نه با بی­احتیاطی و نه با تعمد، کاری نکند که صدمه­ای به اعتبار و کسب و کار دیگران بزند.
- به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سعی نکند جای مهندس مشاور دیگری را که برای کار خاصی انتخاب شده بگیرد.
- کار مهندس مشاور دیگری را قبل از آن که او را آگاه کرده باشد و بدون دریافت اعلام کارفرما مبنی بر خاتمه دادن قرارداد قبلی(تسویه حساب) نپذیرد.

 


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)