فرازآب » دفاتر خارج کشور

دفاتر خارج کشور

ساختمانهاي دفتري فرازآب :1- دفتر افغانستان


دفتر کابل مهندسین مشاور فرازآب واقع در کابل، جاده حاج یعقوب، مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران


تلفن : 40-88658837 (0096) - دورنویس : 88789446 (0096)


 
 

شرکت فرازآب ( دفتر مرکزی )

تبریز - دروازه تهران - خ آذری - دانش شرقی

ساختمان فرازآب - تلفن : 33316714 (041)